Fondul pentru modernizare – Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile

Deschidere apel: 25 aprilie 2024

Ajutor nerambursabil: Maxim 20 milioane euro,  reprezentând 100% din cheltuielile eligibile ale proiectului

Contribuția solicitantului: Cheltuielile neeligibile se acoperă de către solicitant.

Descarcă grila de evaluare

Solicitanți eligibili

Operatorii economici de tip Societăți (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și întreprinderi mari, inclusiv întreprinderi nou înființate), precum și regiile autonome.

Nu sunt eligibili solicitanții care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii, precum și cei cu următoarele coduri CAEN:

 • cod CAEN 01 – Agricultura, vânătoare şi servicii anexe;
 • cod CAEN 10 – Industria alimentară;
 • cod CAEN 11 – Fabricarea băuturilor,

Suplimentar pentru întreprinderile nou-înființate este necesar să aibă capitalul social subscris vărsat în condițiile legii în valoare de minimum 100.000 lei sau echivalent.

 

Producția minimă:

 • pentru energie solară: Factorul de capacitate este de minimum 11,4%, reprezentând echivalentul a 1000 h/an de funcționare la capacitatea nou instalată;
 • pentru energie eoliană: Factorul de capacitate este de minimum 24%, reprezentând echivalentul a 2100 h/an de funcționare la capacitatea nou instalată;

pentru energie hidro: Factor de capacitate este de minimum 27,4%, reprezentând echivalentul a 2400 h/an de funcționare la capacitatea nou instalată.

Acțiuni sprijinite

Cheltuieli eligibile

 1. Cheltuieli pentru amenajarea terenului
 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului
 3. Cheltuieli cu plata diriginților de șantier
 4. Cheltuieli pentru construcții și instalații
 5. Cheltuieli cu montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcționale
 6. Cheltuieli cu utilaje, echipamente tehnologice şi funcționale care necesită montaj
 7. Cheltuieli cu dotările
 8. Cheltuieli cu active necorporale
 9. Cheltuieli pentru lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier
 10. Cheltuieli conexe organizării șantierului

Notă: Solicitantul trebuie să demonstreze caracterul unitar al proiectului. Este considerat unitar proiectul care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 • Are un obiectiv general unic, clar definit;
 • Echipamentele şi instalațiile sale componente sunt interdependente din punct de vedere tehnic şi funcțional şi conlucrează în vederea atingerii obiectivului proiectului;
 • Funcționarea unitară a componentelor este justificată economic.

Există un singur Aviz Tehnic de Racordare/un singur racord la rețeaua de transport sau de distribuție.

Alte prevederi relevante

Finanțarea se va acorda în baza unei proceduri concurențiale de selecție a proiectelor conform indicatorilor de performanță corelat cu obiectivele FM şi în limita bugetului alocat, cu respectarea condițiilor din ghid.

Etapele parcurse de la depunerea cererii de finanțare până la semnarea contractului de finanțare sunt:

 • evaluarea preliminară tehnico-economică
 • verificarea administrativă și a eligibilității
 • etapa precontractuală (depunerea documentelor aferente contractării, ulterior notificării de aprobare a proiectului)
 • semnarea contractului de finanțare.

Ajutorul de stat se acordă în lei sub forma rambursării cheltuielilor eligibile efectuate şi nu poate depăși 100% din cheltuielile eligibile ale proiectului și 20 milioane euro pe întreprindere. În plus, se vor respecta următoarele plafoane:

 • Energie eoliană – 700.000 Euro/MW – pentru toate capacitățile
 • Energie solară
  • 450.000 Euro/MW – pentru capacitățile instalate de până la 5 MW (inclusiv)
  • 360.000 Euro/MW – pentru capacitățile instalate de peste 5 MW
 • Energie hidro – 1.805.000 Euro/MW – pentru toate capacitățile

Acte necesare începere scriere proiect

 1. Actul de identitate, telefonul și email-ul reprezentatului legal
 2. Documente statutare: act constitutiv, contract de societate, statut, în formă consolidată
 3. Certificatul unic de înregistrare emis de Registrul Comerțului
 4. Certificat constatator
 5. Documente fiscale aferente 2021, 2022 și 2023
  1. Bilanțul prescurat (Formular 10) (consolidat unde este cazul)
  2. Contul de profit și pierdere (Formular 20)
  3. Datele informative (Formular 30)
  4. Situația activelor imobilizate (Formular 40)
 6. Studiu de fezabilitate (nu mai vechi de 2 ani) elaborat conform HG nr. 907/2019
 7. Actul de reglementare privind protecția mediului/ Dovadă depunere la autoritatea competentă a documentelor pentru obținerea actului de reglementare
 8. Avizul tehnic de racordare pentru locul de producere
 9. Asistențe financiare acordată anterior (dacă este cazul)
 10. Asistențe financiare solicitată pentru care nu au fost încă emise decizii privind finanțarea (dacă este cazul)
 11. Ajutoare de stat primite în trecut (dacă este cazul)

Documentele fiscale aferente 2023 pentru întreprinderile legate/ partenere (dacă este cazul)

Solicită o consultanță gratuită pentru acest apel de proiecte completând formularul de mai jos

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Google reCaptcha: Cheie de site invalidă.

Trimite-ne un mesaj și vom reveni spre tine cât mai curând posibil

Google reCaptcha: Cheie de site invalidă.