PNRR – Digitalizarea ONG-urilor

Deschidere apel: 29 aprilie 2024

Ajutor nerambursabil: Minim 25.000 euro - Maxim 70.000 euro, reprezentând maxim 95% din valoarea eligibilă a proiectului

Contribuția solicitantului: 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului

Descarcă grila de evaluare

Solicitanți eligibili

Organizații neguvernamentale (ONG) care desfășoară activitate economică, dar și acele organizații neguvernamentale fără activitate economică, constituite conform legislației naționale în vigoare referitoare la asociații şi fundații, inclusiv organizațiile înființate prin legi speciale.

 • sunt înființate cel târziu la data de 31 decembrie 2022

Nu se acordă sprijin financiar pentru activitățile realizate de ONG-urile cu activitate economică care își desfășoară activitatea în următoarele sectoare:

 1. domeniul producției primare de produse pescărești și de acvacultură;
 2. prelucrare și comercializare a produselor pescărești și de acvacultură, în cazul în care cuantumul ajutoarelor este stabilit pe baza prețului sau a cantității de produse achiziționate sau introduse pe piață;
 3. domeniul producției primare de produse agricole;
 4. sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
  1. atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza prețului sau a cantității unor astfel de produse achiziționate de la producători primari sau introduse pe piață de întreprinderile respective; sau
  2. atunci când ajutoarele sunt condiționate de transferarea lor parțială sau integrală către producătorii primari;
 5. ajutoare destinate activităților legate de export către țări terțe sau către state membre, respectiv ajutoarele legate direct de cantitățile exportate, ajutoarele destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
 6. ajutoarele condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de cele importate.

Acțiuni sprijinite

 1. activități pentru investiții în infrastructura digitală a ONG-urilor
 2. activități privind dezvoltarea competențelor digitale ale personalului și voluntarilor în ceea ce privește furnizarea de servicii la distanță beneficiarilor;
 3. dezvoltarea de platforme și soluții CRM (gestionarea relațiilor cu clienții) și achiziționarea de echipamente aferente;
 4. alte activități privind achiziția de active necorporale: licențe, alte programe informatice în scopul transformării digitale a organizației;
 5. construirea/modernizarea reţelei LAN necesară pentru implementarea proiectului;
 6. achiziţionarea serviciilor de dezvoltare/îmbunătățire a unui website de prezentare a ONG-ului;
 7. achiziţionarea unui nume de domeniu nou “.ro” – în cazul în care beneficiarul nu are un domeniu la data depunerii cererii de finanţare;
 8. achiziţionarea şi implementarea soluţiei de semnătură electronică (de la furnizori autorizaţi) – activitate eligibilă, inclusiv înainte de semnarea contractului de finanțare;
 9. achiziţionarea de aplicaţii informatice specifice pentru persoanele cu dizabilităţi în scopul creșterii nivelului de accesibilizare a serviciilor digitale pentru persoanele vulnerabile;
 10. activități privind asigurarea accesului la bănci de date, servicii de cloud computing (Software ca serviciu (SaaS), Platformă ca serviciu (PaaS) și Infrastructură ca un serviciu (IaaS)) și de stocare a datelor, biblioteci sau alte servicii conexe.

Cheltuieli eligibile

 1. consultanță pentru identificarea soluțiilor digitale, în procent de maximum 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului
 2. echipamente TIC și periferice (server, calculatoare personale tip desktop/portabile, monitoare, echipamente de rețea, echipamente periferice etc.) – cheltuială obligatorie; în această categorie este inclusă și semnătura electronică (achiziționată de la furnizori autorizaţi). Achiziția de echipamente (hardware) este eligibilă în valoare maximă de 1/3 din bugetul total eligibil al proiectului;
 3. cheltuieli privind participarea la programe de dezvoltare a competențelor digitale ale personalului și voluntarilor, în scopul furnizării de servicii la distanță adresate beneficiarilor organizației, în valoare eligibilă de maxim 1500 lei/persoană – cheltuială obligatorie;
 4. cheltuieli cu serviciile de dezvoltarea de platforme și soluții CRM (gestionarea relațiilor cu clienții) și participarea angajaților la programe de formare/ instruire privind gestionarea de platforme și soluții CRM, în valoare eligibilă de maxim 1.000 lei/persoană;
 5. cheltuieli privind achiziția de active necorporale: licențe, alte programe informatice în scopul transformării digitale a organizației;
 6. cheltuieli aferente achiziționării și/sau dezvoltării și/sau adaptării aplicațiilor/licențelor software dedicate sectorului ONG − soluții de management financiar (inclusiv compatibile cu sistemul RO e-factura), pentru administrarea resurselor umane, managementul voluntarilor, managementul și retenția donatorilor etc, aplicații informatice/ licențe specifice pentru persoanele cu dizabilităţi în scopul creșterii nivelului de accesibilizare a serviciilor digitale pentru persoanele vulnerabile, cheltuieli pentru configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, pentru gestiune financiară, gestiunea furnizorilor, resurse umane, logistică, cheltuieli pentru implementarea RPA (Robotic Process Automation), ERP (Enterprise Resource Planning), pentru sisteme IoT (Internet of Things) și AI (Artificial Intelligence), tehnologii blockchain, soluții E-Commerce etc. și integrarea acestora în BTP (Business Technology Platform), acolo unde este cazul;
 7. realizarea/modernizarea reţelei LAN necesară pentru implementarea proiectului;
 8. achiziționarea serviciilor de dezvoltare aferente unui website de prezentare a ONG-ului;
 9. achiziționărea/închirierea, pe perioada de implementare și sustenabilitate a proiectului, a unui nume de domeniu nou;
 10. servicii de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil;
 11. servicii pentru consolidarea securității cibernetice aplicabile pentru software/găzduire/rețele, pe perioada de implementare și sustenabilitate a proiectului;
 12. servicii de tip Cloud Computing (Software ca serviciu (SaaS), Platformă ca serviciu (PaaS) și Infrastructură ca un serviciu (IaaS)) pe perioada de implementare și sustenabilitate a proiectului;
 13. serviciile pentru auditare tehnică IT (elaborare raport tehnic IT); Entitățile care furnizează astfel de servicii nu pot avea calitatea de furnizori și pentru alte cheltuieli eligibile în cadrul unui proiect – cheltuială obligatorie, în procent de maxim 5% din valoarea proiectului;
 14. Cheltuielile cu resursele umane implicate în managementul de proiect, în procent de maxim 10% din valoarea eligibilă a proiectului;
 15. Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile

Alte prevederi relevante

Selecție proiecte

Se vor finanța propunerile de proiecte care au obținut un punctaj total ≥ 50 de puncte, în limita bugetului alocat.

Proiectele sunt selectate la finanțare în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute și în limita bugetului aprobat pentru fiecare componentă în parte:

 1. 4,5 milioane euro din PNRR pentru ONG-uri care desfășoară activitate economică
 2. 4,5 milioane euro din PNRR pentru ONG-uri care nu desfășoară activitate economică

La punctaje egale, departajarea se va face în ordine descrescătoare în funcție de Raportul dintre cuantumul finanțării nerambursabile solicitate și media Veniturilor din activităţile fără scop patrimonial, înregistrate în anii fiscali 2022 și 2023, pentru ONG-urile care nu desfășoară activitate economică, respectiv, în funcție de Raportul dintre cuantumul finanțării nerambursabile solicitate și media Veniturilor din activităţile economice, înregistrate în anii fiscali 2022 și 2023, pentru ONG-urile care desfășoară activitate economică. Raportul se va calcula cu 4 zecimale.

Valoarea finanțării

Valoarea finanțării nerambursabile se va determina în funcție de gradul de digitalizare a ONG-ului la finalizarea perioadei de implementare a proiectului, conform DESI (2021), astfel:

 • între 25.000 și 40.000 euro pentru îndeplinirea a cel puțin 5 criterii DESI
 • între 40.001 și 55.000 euro pentru îndeplinirea a cel puțin 7 criterii DESI
 • între 55.001 și 70.000 euro pentru îndeplinirea a cel puțin 9 criterii DESI

Intensitatea digitală

Va fi încurajată participarea solicitanților cu un nivel actual de digitalizare scăzut; astfel se va puncta angajamentul ca în urma implementării proiectului, solicitantul să atingă un grad ridicat de digitalizare (cel puțin 5 criterii îndeplinite din cele 12, conform DESI 2021), respectiv să devină o organizație:

 1. în care mai mult de 50% dintre persoanele angajate/voluntari folosesc computere cu acces la internet în furnizarea de servicii la distanță adresate beneficiarilor organizației (câte un user diferit pentru fiecare angajat/voluntar care utilizează computerul);
 2. care utilizează un pachet software ERP pentru a partaja informații între diferite zone funcționale comerciale/ de atragere de fonduri (pentru activitatea economică a organizației/ de voluntariat / în activitățile de furnizarea de servicii la distanță beneficiarilor organizației);
 3. care deține viteză maximă de download contractată a celei mai rapide conexiuni de internet la linie fixă de cel puțin 30 Mb/s;
 4. în care vânzările on-line și/sau veniturile atrase prin mediul on-line din cotizații/sponsorizări/donații/campanii de strângere de fonduri reprezintă mai mult de 1% din veniturile totale (raportat la data finalizării perioadei de sustenabilitate a proiectului);
 5. utilizează IoT;
 6. utilizează cel puțin o rețea socială nouă (organizațiile care folosesc rețelele sunt considerate cele care au un profil de utilizator, un cont sau o licență de utilizator în funcție de cerințele și tipul de social media); organizațiile care plătesc exclusiv pentru postarea de reclame (anunțuri tip banner) fie direct către proprietarul rețelei sociale (de exemplu, Facebook, Twitter etc.), fie indirect prin intermediul întreprinderilor care oferă servicii online pentru postarea automată a mesajelor publicitare pe rețelele sociale (de exemplu, SoKule etc.) sunt excluse pentru acest criteriu);
 7. utilizează CRM;
 8. cumpără servicii cloud computing sofisticate sau intermediare (este un model care permite oricând, convenabil și/sau la cerere acces prin rețea la un grup partajat de resurse de calcul configurabile – de ex. rețele, servere, stocare, aplicații și servicii – care pot fi rapid furnizate și lansate cu un efort minim de management sau cu o interacțiune minimă de la un furnizor de servicii. Există trei modele de servicii de cloud computing: Software ca serviciu (SaaS), Platformă ca serviciu (PaaS) și Infrastructură ca un serviciu (IaaS));
 9. utilizează tehnologia de AI;
 10. cumpără servicii de cloud computing utilizate pe internet ;
 11. realizează vânzări prin comerț electronic de cel puțin 1% din total vânzări (în vânzările de bunuri sau servicii prin comerț electronic, comanda este plasată prin site-uri web, aplicații sau mesaje de tip EDI prin metode special concepute pentru a primi comenzi. Plata se poate face online sau offline. Comerțul electronic nu include comenzile scrise prin e-mail);
 12. utilizează două sau mai multe rețele sociale noi.

Acte necesare începere scriere proiect

 1. Act de identitate, email și telefon reprezentant legal
 2. Codul de înregistrare fiscală
 3. Tipul ONG (cu/ fără activitate economică)
 4. Certificatul de înscriere în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor
 5. Bilanțul contabil pentru anul 2022 depus și înregistrat la Ministerul Finanțelor/ANAF;
 6. Bilanțul contabil pentru anul 2023 depus și înregistrat la Ministerul Finanțelor/ANAF;
 7. Actele de constituire (Actul Constitutiv şi Statut); locațiile implementării proiectului trebuie să se regăsească în actele de constituire
 8. Finanțări anterioare (dacă este cazul)

Solicită o consultanță gratuită pentru acest apel de proiecte completând formularul de mai jos

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Google reCaptcha: Cheie de site invalidă.

Trimite-ne un mesaj și vom reveni spre tine cât mai curând posibil

Google reCaptcha: Cheie de site invalidă.